سیده بیتا سمن آبادی

سیده بیتا سمن آبادی

سیده بیتا سمن آبادی
از آمل

رتبه تجربی در منطقه : 97
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7192
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سحر صالحى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
97
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6937
میانگین تراز آزمون عادی :7192
میانگین تراز نیمسال اول :7278
میانگین تراز نیمسال دوم :7141

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور