فاضل زائر

فاضل زائر

فاضل زائر
از لامرد

رتبه ریاضی در منطقه : 839
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6321
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمد رحمانيان
نام مدرسه : تيزهوشان شهيد دستغيب
رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
839
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6112
میانگین تراز آزمون عادی :6321
میانگین تراز نیمسال اول :6405
میانگین تراز نیمسال دوم :6272

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون