زهرا منصوری

زهرا منصوری

زهرا منصوری
از لامرد

رتبه انسانی در منطقه : 541
تعداد آزمون : 36
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5646
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : زهرا صداقت
نام مدرسه : خديجه كبرى(س)
رشته قبولی:آموزش زبان عربي - بومي فارس,پرديس حضرت معصومه - قم
541
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5354
میانگین تراز آزمون عادی :5646
میانگین تراز نیمسال اول :5514
میانگین تراز نیمسال دوم :5722

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون