محمد شکراله پور

محمد شکراله پور

محمد شکراله پور
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 583
تعداد آزمون : 42
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6140
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سجاد حسن پور
نام مدرسه : شهيد رجايي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس
583
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6140
میانگین تراز نیمسال اول :6041
میانگین تراز نیمسال دوم :6197

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون