پویا پارسا

پویا پارسا

پویا پارسا
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 405
تعداد آزمون : 28
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6748
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : حسن تقوى مقدم
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:علوم کامپيوتر,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
405
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6748
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :6748

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/01/07 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون