سیدمرتضی علوی پادر

سیدمرتضی علوی پادر

سیدمرتضی علوی پادر
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 579
تعداد آزمون : 15
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6052
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : اميرحسام دشتي
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي اسرار
رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد بهشتي - مشهد
579
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6052
میانگین تراز نیمسال اول :5534
میانگین تراز نیمسال دوم :6182

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/17 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون