بهنام حسن نژاد انارکی

بهنام حسن نژاد انارکی

بهنام حسن نژاد انارکی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 590
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6152
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه فردوسي - مشهد
590
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5120
میانگین تراز آزمون عادی :6152
میانگین تراز نیمسال اول :5628
میانگین تراز نیمسال دوم :6458

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
    دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده