امیرحسین رنجبر

امیرحسین رنجبر

امیرحسین رنجبر
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 892
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6380
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه فردوسي - مشهد
892
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6120
میانگین تراز آزمون عادی :6380
میانگین تراز نیمسال اول :6162
میانگین تراز نیمسال دوم :6507

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون