زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی

زهرا ابراهیمی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 835
تعداد آزمون : 19
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 6282
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي فرهنگيان
رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان رضوي,پرديس امام جعفر صادق - بجنورد
835
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5693
میانگین تراز آزمون عادی :6282
میانگین تراز نیمسال اول :6054
میانگین تراز نیمسال دوم :6415

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون