مهدیه محمدی

مهدیه محمدی

مهدیه محمدی
از نيشابور

رتبه انسانی در منطقه : 53
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 7458
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : نجمه چمبرى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي محبوبه محبي
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
53
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7077
میانگین تراز آزمون عادی :7458
میانگین تراز نیمسال اول :7566
میانگین تراز نیمسال دوم :7383

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور