مبینا بهرامی کیا

مبینا بهرامی کیا

مبینا بهرامی کیا
از نيشابور

رتبه هنر در منطقه : 264
تعداد آزمون : 16
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 5112
رشته تحصیلی : هنر
نام پشتیبان : فرزانه سه چوبى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه شاهد شهيد غرويان
رشته قبولی:ارتباط تصويري - بومي خراسان رضوي ,دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران
264
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5111
میانگین تراز آزمون عادی :5112
میانگین تراز نیمسال اول :4987
میانگین تراز نیمسال دوم :5209

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/03/04

    کارنامه دانش آموز در کانون