علیرضا نوبخت

علیرضا نوبخت

علیرضا نوبخت
از فريمان

رتبه انسانی در منطقه : 198
تعداد آزمون : 26
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6807
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : حجت مرادى
نام مدرسه : حضرت قائم(عج)
رشته قبولی:آموزش الهيات - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد بهشتي - مشهد
198
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6021
میانگین تراز آزمون عادی :6807
میانگین تراز نیمسال اول :6680
میانگین تراز نیمسال دوم :6875

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون