متین غیور

متین غیور

متین غیور
از مشهد

رتبه تجربی در منطقه : 81
تعداد آزمون : 45
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7512
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سيد سجاد لعل قالى باف
نام مدرسه : هاشمى نژاد 1
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
81
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7076
میانگین تراز آزمون عادی :7512
میانگین تراز نیمسال اول :7569
میانگین تراز نیمسال دوم :7478

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/31

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور