فاطمه عباس زاده

فاطمه عباس زاده

فاطمه عباس زاده
از شهر قدس

رتبه انسانی در منطقه : 67
تعداد آزمون : 39
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6992
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سپيده فراهانى
نام مدرسه : اكبر حق شناس
رشته قبولی:روانشناسي,دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
67
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6213
میانگین تراز آزمون عادی :6992
میانگین تراز نیمسال اول :6739
میانگین تراز نیمسال دوم :7140

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور