علیرضا موچانی

علیرضا موچانی

علیرضا موچانی
از فرديس

رتبه تجربی در منطقه : 16
رتبه زبان در منطقه : 113
تعداد آزمون : 57
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7622
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : رامتين شاهينى نژاد
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيدچمران
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
16
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7959
میانگین تراز آزمون عادی :7622
میانگین تراز نیمسال اول :7624
میانگین تراز نیمسال دوم :7621

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور