مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی
از رويان

رتبه ریاضی در منطقه : 141
تعداد آزمون : 27
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7352
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سينا جمشيدى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي ايت اله آملي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه تهران
141
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7199
میانگین تراز آزمون عادی :7352
میانگین تراز نیمسال اول :7312
میانگین تراز نیمسال دوم :7377

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون