امیدرضا وحدانی نژاد

امیدرضا وحدانی نژاد

امیدرضا وحدانی نژاد
از سبزوار

رتبه تجربی در منطقه : 281
تعداد آزمون : 32
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7027
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
281
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6919
میانگین تراز آزمون عادی :7027
میانگین تراز نیمسال اول :6859
میانگین تراز نیمسال دوم :7124

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون