امیرمحمد طیبی

امیرمحمد طیبی

امیرمحمد طیبی
از بجستان

رتبه ریاضی در منطقه : 290
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6358
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : ابراهيم قوى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي شهيدمدنى
رشته قبولی:مهندسي نفت,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
290
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6283
میانگین تراز آزمون عادی :6358
میانگین تراز نیمسال اول :6476
میانگین تراز نیمسال دوم :6287