عرفان میران زاده

عرفان میران زاده

عرفان میران زاده
از تهران

گروه آزمایشی : انسانی
تعداد آزمون : 7
سابقه در کانون : 1 سال
میانگین تراز کانون : 8176
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : دبيرستان نيكان
نام مدرسه : نيکان
1
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7360
میانگین تراز آزمون عادی :8176
میانگین تراز نیمسال اول :8151
میانگین تراز نیمسال دوم :8225

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1395/07/23 تا تاريخ : 1396/03/19

    کارنامه دانش آموز در کانون