سیدمحمدمهدی آل یاسین

سیدمحمدمهدی آل یاسین

سیدمحمدمهدی آل یاسین
از زنجان

رتبه تجربی در منطقه : 154
تعداد آزمون : 37
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7522
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : حسين طاهرى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
154
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7800
میانگین تراز آزمون عادی :7522
میانگین تراز نیمسال اول :7567
میانگین تراز نیمسال دوم :7493

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون