آرینا بیوک آقازاده اصل

آرینا بیوک آقازاده اصل

آرینا بیوک آقازاده اصل
از اردبيل

رتبه تجربی در منطقه : 149
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7125
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : فاطمه نجفى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
149
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7652
میانگین تراز آزمون عادی :7125
میانگین تراز نیمسال اول :7239
میانگین تراز نیمسال دوم :7068

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون