مرتضی بابایی

مرتضی بابایی

مرتضی بابایی
از آبيك

رتبه تجربی در منطقه : 634
تعداد آزمون : 66
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6525
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : عباس گنج ها
نام مدرسه : امام صادق (ع )
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
634
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6458
میانگین تراز آزمون عادی :6525
میانگین تراز نیمسال اول :6406
میانگین تراز نیمسال دوم :6590

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون