زهرا مرادی

زهرا مرادی

زهرا مرادی
از يزد

رتبه تجربی در منطقه : 40
تعداد آزمون : 44
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7661
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : فريده منتظرالحجه
نام مدرسه : فرزانگان حكيم زاده
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
40
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :7661
میانگین تراز نیمسال اول :7685
میانگین تراز نیمسال دوم :7642

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور