ملیحه بصیری

ملیحه بصیری

ملیحه بصیری
از تويسركان

رتبه انسانی در منطقه : 714
تعداد آزمون : 31
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5872
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام بيات
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه دولتي حاج قاسم قنبريان
رشته قبولی:آموزش زبان و ادبيات فارسي - بومي استان همدان,پرديس شهيد باهنر - همدان
714
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5871
میانگین تراز آزمون عادی :5872
میانگین تراز نیمسال اول :5542
میانگین تراز نیمسال دوم :6092

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون