زهرا بختیاری

زهرا بختیاری

زهرا بختیاری
از تويسركان

رتبه انسانی در منطقه : 167
تعداد آزمون : 38
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6970
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : الهام بيات
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي پروين اعتصامى
رشته قبولی:آموزش علوم اجتماعي - بومي استان همدان,پرديس شهيد باهنر - همدان
167
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6928
میانگین تراز آزمون عادی :6970
میانگین تراز نیمسال اول :7032
میانگین تراز نیمسال دوم :6934

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون