ثریا خدایی

ثریا خدایی

ثریا خدایی
از بانه

رتبه تجربی در منطقه : 757
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6124
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : سميه ابن عباس
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي نيايش
رشته قبولی:داروسازي,دانشگاه علوم پزشکي همدان
757
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5758
میانگین تراز آزمون عادی :6124
میانگین تراز نیمسال اول :5900
میانگین تراز نیمسال دوم :6254

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون