جمشید محمدی

جمشید محمدی

جمشید محمدی
از دهگلان

رتبه انسانی در منطقه : 871
تعداد آزمون : 20
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5725
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : سينا رحيمى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه نمونه دولتي نمونه خوارزمى
رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي کردستان,پرديس شهيد مدرس - سنندج
871
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :5242
میانگین تراز آزمون عادی :5725
میانگین تراز نیمسال اول :5526
میانگین تراز نیمسال دوم :5852

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون