آریان باباخانزاده

آریان باباخانزاده

آریان باباخانزاده
از پاوه

رتبه تجربی در منطقه : 820
تعداد آزمون : 60
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6660
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : فريور نصرى
نام مدرسه : اورامان
رشته قبولی:پزشکي - بومي استان کرمانشاه,دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
820
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6660
میانگین تراز نیمسال اول :6628
میانگین تراز نیمسال دوم :6677

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون