علیرضا ذاکر

علیرضا ذاکر

علیرضا ذاکر
از بروجرد

رتبه تجربی در منطقه : 145
تعداد آزمون : 29
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7310
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : آرزو نوشايى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
145
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7575
میانگین تراز آزمون عادی :7310
میانگین تراز نیمسال اول :7234
میانگین تراز نیمسال دوم :7355

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون