مهدی مومنی فیلی

مهدی مومنی فیلی

مهدی مومنی فیلی
از خرم آباد

رتبه تجربی در منطقه : 119
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7262
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سعيد پوراحمد
نام مدرسه : شهيدبهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
119
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6902
میانگین تراز آزمون عادی :7262
میانگین تراز نیمسال اول :7209
میانگین تراز نیمسال دوم :7295

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون