ریحانه فرخی ملکی

ریحانه فرخی ملکی

ریحانه فرخی ملکی
از رشت

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
تعداد آزمون : 56
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7515
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : معصومه محمودزاده
نام مدرسه : فرزا نگان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
8
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7227
میانگین تراز آزمون عادی :7515
میانگین تراز نیمسال اول :7686
میانگین تراز نیمسال دوم :7386

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/03/24

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور