یزدان پناهی هریس

یزدان پناهی هریس

یزدان پناهی هریس
از تبريز

رتبه تجربی در منطقه : 35
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7666
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمدرضا وكيلى
نام مدرسه : شهيدمدنى
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
35
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7110
میانگین تراز آزمون عادی :7666
میانگین تراز نیمسال اول :7731
میانگین تراز نیمسال دوم :7627

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور