علی کیانی

علی کیانی

علی کیانی
از شهرضا

رتبه ریاضی در منطقه : 467
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6502
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : سيدمحمدرضا ميرنيام
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه دولتي شهيد همت
رشته قبولی:مهندسي مکانيک,دانشگاه صنعتي اصفهان
467
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6680
میانگین تراز آزمون عادی :6502
میانگین تراز نیمسال اول :6474
میانگین تراز نیمسال دوم :6519

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون