امیرحسین شعربافچی

امیرحسین شعربافچی

امیرحسین شعربافچی
از اصفهان

رتبه تجربی در منطقه : 31
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 7061
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : دبيرستان سادات
نام مدرسه : سادات
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
31
منطقه 1

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6852
میانگین تراز آزمون عادی :7061
میانگین تراز نیمسال اول :6993
میانگین تراز نیمسال دوم :7113

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور    گراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
    دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی