مهسا جعفری بابادی

مهسا جعفری بابادی

مهسا جعفری بابادی
از اهواز

رتبه تجربی در منطقه : 133
تعداد آزمون : 30
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 7230
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : ستاره فيهنى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
133
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6681
میانگین تراز آزمون عادی :7230
میانگین تراز نیمسال اول :7126
میانگین تراز نیمسال دوم :7303