خاطره زاهدانی

خاطره زاهدانی

خاطره زاهدانی
از داراب

رتبه تجربی در منطقه : 251
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6913
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : گلناز تنها
نام مدرسه : يادگاران امام
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي يزد
251
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6703
میانگین تراز آزمون عادی :6913
میانگین تراز نیمسال اول :6873
میانگین تراز نیمسال دوم :6934

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون