احمد یارائی

احمد یارائی

احمد یارائی
از آباده

رتبه تجربی در منطقه : 261
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6917
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : زينب رحمانى
نام مدرسه : سعدى تيزهوشان
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ايران
261
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6639
میانگین تراز آزمون عادی :6917
میانگین تراز نیمسال اول :6863
میانگین تراز نیمسال دوم :6954

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون