مجتبی صحرائی

مجتبی صحرائی

مجتبی صحرائی
از آشخانه

رتبه انسانی در منطقه : 389
تعداد آزمون : 70
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 5786
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : ولى عسگرى
نام مدرسه : صدرا
رشته قبولی:آموزش راهنمايي ومشاوره - بومي خراسان شمالي,پرديس شهيد بهشتي - مشهد
389
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :4791
میانگین تراز آزمون عادی :5786
میانگین تراز نیمسال اول :5643
میانگین تراز نیمسال دوم :5862

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون