پوریا اوشیانی رودسری

پوریا اوشیانی رودسری

پوریا اوشیانی رودسری
از تنكابن

رتبه ریاضی در منطقه : 66
رتبه زبان در منطقه : 125
تعداد آزمون : 58
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6638
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : محمد مجيدى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي عمران,دانشگاه تهران
66
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6307
میانگین تراز آزمون عادی :6638
میانگین تراز نیمسال اول :6677
میانگین تراز نیمسال دوم :6619

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور