فاطمه امین یاور

فاطمه امین یاور

فاطمه امین یاور
از تنكابن

رتبه انسانی در منطقه : 237
تعداد آزمون : 51
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6493
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سوگند صميمى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:حقوق,دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
237
منطقه 3

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :6493
میانگین تراز نیمسال اول :6443
میانگین تراز نیمسال دوم :6503

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/09/30 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون