امیرحسین هدایتی کلیجی

امیرحسین هدایتی کلیجی

امیرحسین هدایتی کلیجی
از قائم شهر

رتبه تجربی در منطقه : 135
تعداد آزمون : 53
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7263
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد رضائى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
135
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6978
میانگین تراز آزمون عادی :7263
میانگین تراز نیمسال اول :7217
میانگین تراز نیمسال دوم :7295

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون