رضا اشرفی

رضا اشرفی

رضا اشرفی
از قائم شهر

رتبه زبان در منطقه : 262
تعداد آزمون : 43
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6165
رشته تحصیلی : چهارم تجربي
نام پشتیبان : فرامرز گوران اوريمى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:دندانپزشکي,دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
262
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6346
میانگین تراز آزمون عادی :6165
میانگین تراز نیمسال اول :6026
میانگین تراز نیمسال دوم :6229

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون