متینا میرزائی جدیدی

متینا میرزائی جدیدی

متینا میرزائی جدیدی
از قائم شهر

رتبه تجربی در منطقه : 287
تعداد آزمون : 59
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6959
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : راحله خليل نژاد
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي,دانشگاه تهران
287
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6969
میانگین تراز آزمون عادی :6959
میانگین تراز نیمسال اول :7023
میانگین تراز نیمسال دوم :6914

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون