سیدمحمود موسوی

سیدمحمود موسوی

سیدمحمود موسوی
از قائم شهر

رتبه انسانی در منطقه : 356
تعداد آزمون : 50
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6850
رشته تحصیلی : دوازدهم انساني
نام پشتیبان : سيدرئوف موسوى لموكى
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:جامعه شناسي,دانشگاه تهران
356
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6186
میانگین تراز آزمون عادی :6850
میانگین تراز نیمسال اول :6834
میانگین تراز نیمسال دوم :6860