ناصر حیدری

ناصر حیدری

ناصر حیدری
از لامرد

رتبه تجربی در منطقه : 375
تعداد آزمون : 71
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 6786
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : محمد رحمانيان
نام مدرسه : امام صادق(ع)
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
375
ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6456
میانگین تراز آزمون عادی :6786
میانگین تراز نیمسال اول :6734
میانگین تراز نیمسال دوم :6814