سیدارشان دلیلی

سیدارشان دلیلی

سیدارشان دلیلی
از ساري

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 4
تعداد آزمون : 41
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 8035
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : مجتبى شيرزاد
نام مدرسه : شهيد بهشتي 1
رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
6
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7907
میانگین تراز آزمون عادی :8035
میانگین تراز نیمسال اول :8094
میانگین تراز نیمسال دوم :8003

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور