امیرحسام زارع

امیرحسام زارع

امیرحسام زارع
از بيرجند

گروه آزمایشی : تجربی
رتبه تجربی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 115
تعداد آزمون : 67
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7693
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : ميلاد محمدى
نام مدرسه : شهيدبهشتي
رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي تهران
10
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7163
میانگین تراز آزمون عادی :7693
میانگین تراز نیمسال اول :7672
میانگین تراز نیمسال دوم :7704

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور