فاطمه حارث ابادی

فاطمه حارث ابادی

فاطمه حارث ابادی
از سبزوار

رتبه انسانی در منطقه : 865
تعداد آزمون : 12
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 5723
رشته تحصیلی : چهارم انساني
نام پشتیبان : محبوبه اسماعيلى
نام مدرسه : متوسطه 2 دخترانه نمونه دولتي بانو نرجس شريعتي
رشته قبولی:آموزش ابتدايي - بومي خراسان رضوي,پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد
865
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون عادی :5723
میانگین تراز نیمسال اول :0
میانگین تراز نیمسال دوم :5723

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/11/20 تا تاريخ : 1397/03/11

    کارنامه دانش آموز در کانون