شهاب الدین آبرودی

شهاب الدین آبرودی

شهاب الدین آبرودی
از سبزوار

رتبه ریاضی در منطقه : 431
تعداد آزمون : 33
سابقه در کانون : 2 سال
میانگین تراز کانون : 6399
رشته تحصیلی : چهارم رياضي
نام پشتیبان : مصطفى پور امينى
نام مدرسه : متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي صنايع,دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
431
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :6137
میانگین تراز آزمون عادی :6399
میانگین تراز نیمسال اول :6190
میانگین تراز نیمسال دوم :6521

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون