صبا تکلوابدالی

صبا تکلوابدالی

صبا تکلوابدالی
از نيشابور

رتبه تجربی در منطقه : 89
تعداد آزمون : 46
سابقه در کانون : 3 سال
میانگین تراز کانون : 7868
رشته تحصیلی : دوازدهم تجربي
نام پشتیبان : سمانه بيدختى
نام مدرسه : فرزانگان
رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
89
منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :7339
میانگین تراز آزمون عادی :7868
میانگین تراز نیمسال اول :7866
میانگین تراز نیمسال دوم :7869

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/07/20 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور